Detail

Betamax
English
 
Published

Properties

ToolkitLabel Betamax Finnish Published
ToolkitLabel Beta German Published
ToolkitLabel Betamax Danish Published
ToolkitLabel Betamax Norwegian Published
ToolkitLabel Betamax Catalan Published
ToolkitLabel Betamax French Published
ToolkitLabel Betamax Vietnamese Published
ToolkitLabel Betamax English Published
ToolkitDefinition Analogisen nauhan videoformaatti, jonka Sony kehitti kuluttajakäyttöön vuonna 1975. Finnish Published
ToolkitDefinition Ein Videoformat für ein analoges Band, das 1975 von Sony für den privaten Gebrauch entwickelt wurde. German Published
ToolkitDefinition Videoformat til analogt bånd udviklet til privat brug af Sony i 1975. Danish Published
ToolkitDefinition Et videoformat for analoge videobånd for hjemmebruk, utviklet av Sony i 1975. Norwegian Published
ToolkitDefinition Format vídeo per a cinta analògica desenvolupat per a ús domèstic per Sony el 1975. Catalan Published
ToolkitDefinition Format vidéo pour bande analogique conçu pour un usage grand public par Sony en 1975. French Published
ToolkitDefinition Định dạng video cho băng tương tự được Sony phát triển cho sử dụng khách hàng năm 1975. Vietnamese Published
ToolkitDefinition A video format for analog tape developed for consumer use by Sony in 1975. English Published
preferred label Betamax Finnish Published
preferred label Beta German Published
preferred label Betamax Danish Published
preferred label Betamax Norwegian Published
preferred label Betamax Catalan Published
preferred label Betamax French Published
preferred label Betamax Vietnamese Published
preferred label Betamax English Published
definition Analogisen nauhan videoformaatti, jonka Sony kehitti kuluttajakäyttöön vuonna 1975. Finnish Published
definition Ein Videoformat für ein analoges Band, das 1975 von Sony für den privaten Gebrauch entwickelt wurde. German Published
definition Videoformat til analogt bånd udviklet til privat brug af Sony i 1975. Danish Published
definition Et videoformat for analoge videobånd for hjemmebruk, utviklet av Sony i 1975. Norwegian Published
definition Format vídeo per a cinta analògica desenvolupat per a ús domèstic per Sony el 1975. Catalan Published
definition Format vidéo pour bande analogique conçu pour un usage grand public par Sony en 1975. French Published
definition Định dạng video cho băng tương tự được Sony phát triển cho sử dụng khách hàng năm 1975. Vietnamese Published
definition A video format for analog tape developed for consumer use by Sony in 1975. English Published
alternative label Beta Finnish Published
alternative label Beta Norwegian Published
alternative label Beta Catalan Published
alternative label Beta French Published
alternative label Beta English Published