Detail

8 mm
English
 
Published

Properties

ToolkitLabel 8 mm Finnish Published
ToolkitLabel 8 mm German Published
ToolkitLabel 8 mm Danish Published
ToolkitLabel 8 mm Norwegian Published
ToolkitLabel 8 mm Catalan Published
ToolkitLabel 8 mm French Published
ToolkitLabel 8 mm Vietnamese Published
ToolkitLabel 8 mm English Published
ToolkitDefinition Analogisen ja digitaalisen nauhan videoformaatti, johon sisältyvät Video8, Hi-8 sekä Digital8 -formaatit. Finnish Published
ToolkitDefinition Ein Videoformat für ein analoges und digitales Band, das die Formate Video8, Hi-8 und Digital8 umfasst. German Published
ToolkitDefinition Videoformat til analode og digitale bånd, inkl. Video8, Hi-8 og Digital8 formater. Danish Published
ToolkitDefinition Et videoformat for analoge og digitale videobånd, inkludert formatene Video8, Hi-8 og Digital8. Norwegian Published
ToolkitDefinition Format vídeo per a cinta analògica i digital que inclou els formats Video8, Hi-8, i Digital8. Catalan Published
ToolkitDefinition Format vidéo pour bande analogique ou numérique qui comprend les formats Video 8, Hi-8 et Digital8. French Published
ToolkitDefinition Định dạng video cho băng tương tự và kỹ thuật số bao gồm các định dạng Video8, Hi-8, và Digital8 Vietnamese Published
ToolkitDefinition A video format for analogue and digital tape that includes Video8, Hi-8, and Digital8 formats. English Published
preferred label 8 mm English Published
preferred label 8 mm Finnish Published
preferred label 8 mm German Published
preferred label 8 mm Danish Published
preferred label 8 mm Norwegian Published
preferred label 8 mm Catalan Published
preferred label 8 mm French Published
preferred label 8 mm Vietnamese Published
definition Analogisen ja digitaalisen nauhan videoformaatti, johon sisältyvät Video8, Hi-8 sekä Digital8 -formaatit. Finnish Published
definition Ein Videoformat für ein analoges und digitales Band, das die Formate Video8, Hi-8 und Digital8 umfasst. German Published
definition Videoformat til analode og digitale bånd, inkl. Video8, Hi-8 og Digital8 formater. Danish Published
definition Et videoformat for analoge og digitale videobånd, inkludert formatene Video8, Hi-8 og Digital8. Norwegian Published
definition Format vídeo per a cinta analògica i digital que inclou els formats Video8, Hi-8, i Digital8. Catalan Published
definition Format vidéo pour bande analogique ou numérique qui comprend les formats Video 8, Hi-8 et Digital8. French Published
definition Định dạng video cho băng tương tự và kỹ thuật số bao gồm các định dạng Video8, Hi-8, và Digital8 Vietnamese Published
definition A video format for analogue and digital tape that includes Video8, Hi-8, and Digital8 formats. English Published