Profile property Language Object Status Last Updated This is the date the Property was last updated Updated by This is the user who updated the Property last Actions
First Previous 1 2 3 Next Last
43 results
uri   http://rdaregistry.info/Elements/w/P10302 Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
type   property Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
name English rightAscension Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
label English has right ascension Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias English http://rdaregistry.info/Elements/w/rightAscension.en Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
description English Relates a work to an angular distance measured eastward on the equator from the vernal equinox to the hour circle through a celestial body, from 0 to 24 hours. Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
domain   http://rdaregistry.info/Elements/c/C10001 Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
status   Published Published 15 March 2017 13:16 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel English right ascension Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition English An angular distance measured eastward on the equator from the vernal equinox to the hour circle through a celestial body, from 0 to 24 hours. Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
instructionNumber   7.4.4 Published 15 September 2016 9:36 Rsc Chair
 •  
 •  
name Danish rektascension Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
label Danish har rektascension Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias Danish http://rdaregistry.info/Elements/w/rektascension.da Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
description Danish Relaterer et værk til en vinkelafstand målt mod øst ved ækvator fra forårsjævndøgn til timekransen gennem et himmellegeme, fra 0 til 24 timer. Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel Danish rektascension Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Danish Vinkelafstand målt mod øst ved ækvator fra forårsjævndøgn til timekransen gennem et himmellegeme, fra 0 til 24 timer. Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
name Vietnamese độXíchKinh Published 29 April 2017 12:41 Rsc Chair
 •  
 •  
label Vietnamese có độ xích kinh Published 29 April 2017 12:41 Rsc Chair
 •  
 •  
description Vietnamese Liên kết tác phẩm với khoảng cách góc được đo theo hướng đông trên xích đạo từ điểm xuân phân tới vòng cung giờ qua vật thể bầu trời, từ 0 đến 24 giờ. Published 29 April 2017 12:41 Rsc Chair
 •  
 •