Metadata

29 April 2017 12:40
Rsc Chair
29 April 2017 12:40
Rsc Chair

Detail

description
Liên kết một biểu hiện với tác nhân đóng góp cho biểu hiện của tác phẩm hình ảnh động hoặc chương trình máy tính bằng cách đưa ra chuyển động biểu kiến đối với vật vô tri vô giác hoặc bản vẽ.
Vietnamese
Published