Metadata

29 April 2017 12:40
Rsc Chair
29 April 2017 12:40
Rsc Chair

Detail

description
Liên kết một biểu hiện với tác nhân đóng góp cho biểu hiện của tác phẩm bằng cách trả lời người phỏng vấn, thường là người báo cáo, người thăm dó ý kiến, hoặc tác nhân thu thập thông tin khác.
Vietnamese
Published