Metadata

29 April 2017 12:40
Rsc Chair
29 April 2017 12:40
Rsc Chair

Detail

description
Liên kết một biểu hiện với phương pháp hoặc hệ thống được sử dụng để trình bày bề mặt của Trái đất hoặc thiên cầu trên mặt phẳng.
Vietnamese
Published