Metadata

29 April 2017 12:40
Rsc Chair
29 April 2017 12:40
Rsc Chair

Detail

description
Liên kết bản với người chủ hiện tại của bản, người đã nộp bản đó cho sự chăm nom của tác nhân khác trong khi vẫn giữa quyền sở hữu.
Vietnamese
Published