Metadata

29 April 2017 12:41
Rsc Chair
29 April 2017 12:41
Rsc Chair

Detail

description
Liên kết tác phẩm với sự thể hiện của tác phẩm dưới hình thái chữ-số, ký hiệu âm nhạc hoặc nghệ thuật bố trí, âm thanh, hình ảnh, vật thể, động thái, v.v..., hoặc tổ hợp các hình thái đó.
Vietnamese
Published