Detail

preferred label
vocabulary encoding scheme
English
Published

Other Properties

Catalan preferred label esquema de codificació d'un vocabulari Published
Catalan ToolkitLabel esquema de codificació d'un vocabulari Published
Catalan definition Llista estructurada i amb un nom de representacions de valors controlats d’elements. Published
Catalan ToolkitDefinition Llista estructurada i amb un nom de representacions de valors controlats d’elements. Published
Catalan scope note Un esquema de codificació del vocabulari inclou una llista interna de termes d'RDA o els seus vocabularis dels valors corresponents amb URI assignats en l’RDA Registry, una llista de codis ISO, una terminologia normalitzada, etc. Published
Danish preferred label vokabularkodningsskema Published
Danish ToolkitLabel vokabularkodningsskema Published
Danish definition Navngivet struktureret liste over repræsentationer af kontrollerede værdier for elementer. Published
Danish ToolkitDefinition Navngivet struktureret liste over repræsentationer af kontrollerede værdier for elementer. Published
Danish scope note Et vokabularkodningsskema omfatter interne RDA-termlister eller deres tilsvarende værdivokabularer med tildelte URI’er i RDA-registret, ISO-kodelister, standardterminologier. Published
German preferred label Vokabularkodierungsschema Published
German ToolkitLabel Vokabularkodierungsschema Published
German definition Eine benannte, strukturierte Liste der Repräsentationen von kontrollierten Werten für Elemente. Published
German ToolkitDefinition Eine benannte, strukturierte Liste der Repräsentationen von kontrollierten Werten für Elemente. Published
German scope note Dazu gehören interne RDA-Listen von Termini oder den dazu korrespondierenden Vokabularen mit den zugewiesenen URIs in der RDA Registry, den ISO-Codelisten, der Standardterminologie usw. Published
English preferred label vocabulary encoding scheme Published
English ToolkitLabel vocabulary encoding scheme Published
English definition A named structured list of representations of controlled values for elements. Published
English ToolkitDefinition A named structured list of representations of controlled values for elements. Published
English scope note A vocabulary encoding scheme includes an internal RDA list of terms or their corresponding value vocabularies with assigned URIs in the RDA Registry, an ISO code list, a standard terminology, etc. Published
Finnish preferred label sanastoskeema Published
Finnish ToolkitLabel sanastoskeema Published
Finnish definition Nimetty lista jossa on vakioituja arvoja eri tietoelementeille. Published
Finnish ToolkitDefinition Nimetty lista jossa on vakioituja arvoja eri tietoelementeille. Published
Finnish scope note Esim. sisäinen RDA-termien sanasto ja termejä vastaavien vakioitujen arvojen URI-tunnisteet RDA Registryssä, ISO standardilistoilla tai muissa standardoiduissa sanastoissa, jne. Published
French preferred label schéma d’encodage de vocabulaire Published
French ToolkitLabel schéma d’encodage de vocabulaire Published
French definition Liste structurée et nommée de représentations de valeurs contrôlées pour les éléments. Published
French ToolkitDefinition Liste structurée et nommée de représentations de valeurs contrôlées pour les éléments. Published
French scope note Un schéma d’encodage de vocabulaire comprend une liste de termes internes à RDA ou son vocabulaire de valeurs correspondant accompagné des URI qui leur ont été assignés dans le RDA Registry, un code ISO, une terminologie normalisée, etc. Published
Italian preferred label schema di codifica di vocabolario Published
Italian ToolkitLabel schema di codifica di vocabolario Published
Italian definition Una lista strutturata identificata di rappresentazioni di valori controllati per gli elementi (per es., le liste di termini incluse in RDA o i vocabolari di valori ad esse corrispondenti con gli URI assegnati nel RDA Registry, liste di codici ISO, terminologie standard). Published
Italian ToolkitDefinition Una lista strutturata identificata di rappresentazioni di valori controllati per gli elementi (per es., le liste di termini incluse in RDA o i vocabolari di valori ad esse corrispondenti con gli URI assegnati nel RDA Registry, liste di codici ISO, terminologie standard). Published
Dutch preferred label vocabulair coderingsschema Published
Dutch ToolkitLabel vocabulair coderingsschema Published
Dutch definition Een benoemde gestructureerde lijst van weergaven van gethesaureerde waarden van elementen. Published
Dutch ToolkitDefinition Een benoemde gestructureerde lijst van weergaven van gethesaureerde waarden van elementen. Published
Dutch scope note Een vocabulair coderingsschema omvat een interne RDA-lijst van termen of hun overeenkomstige waardelijsten met toegekende URIs in de RDA Registry, een ISO-codelijst, een standaardterminologie etc. Published
Norwegian preferred label kodeskjema for vokabular Published
Norwegian ToolkitLabel kodeskjema for vokabular Published
Norwegian definition En navngitt, strukturert liste av kontrollerte verdier for elementer. Published
Norwegian ToolkitDefinition En navngitt, strukturert liste av kontrollerte verdier for elementer. Published
Norwegian scope note En navngitt, strukturert liste av kontrollerte verdier for elementer (for eksempel interne RDA-lister over termer eller deres tilsvarende vokabularer over verdier med tildelte URI-er i RDA-registeret, ISO-kodelister, terminologistandarder). Published
Vietnamese preferred label sơ đồ lập mã từ vựng Published
Vietnamese ToolkitLabel sơ đồ lập mã từ vựng Published
Vietnamese definition Danh mục có cấu trúc được đặt tên của các thể hiện của giá trị được kiểm soát của các yếu tố. Published
Vietnamese ToolkitDefinition Danh mục có cấu trúc được đặt tên của các thể hiện của giá trị được kiểm soát của các yếu tố. Published
Vietnamese scope note Sơ đồ lập mã từ vựng bao gồm danh mục nội bộ RDA của các thuật ngữ hoặc từ vựng giá trị tương ứng với các URI được gán trong Đăng ký RDA, danh mục mã ISO, thuật ngữ chuẩn, v.v... Published